crpao school Internal Quality Assurance system

 

มาตรฐานที่ 1

คุณภาพของผู้เรียน

มาตรฐานที่ 2

กระบวนการบริหารและการจัดการ

มาตรฐานที่ 3

กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญcrpao school Activity