crpao school Internal Quality Assurance system

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

10 เครื่องมือการสอนคิด


Thinking Whiteboard

 

วิจัยในชั้นเรียน

 

ข้อสอบ PISA ปีการศึกษา 2561


ข้อสอบ PISA ปีการศึกษา 2562

 

ข้อสอบ PISA ปีการศึกษา 2563

 

 

แผนการสอน ปีการศึกษา 2561


แผนการสอน ปีการศึกษา 2562

 

แผนการสอน ปีการศึกษา 2563

 

ผลงานนักเรียนจากการใช้เครื่องมือการสอนคิด


รางวัลและผลงานครู

 

คลิปวีดีโอการสอนครู

 

SAR 2561


SAR 2562

 

SAR 2563

 

PLC 2562


PLC 2563

 

VOD กิจกรรม

 

 


 

 

 

 


crpao school Activity