Students 2567

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ประจำปีการศึกษา 2567

1. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรภาษาอังกฤษ (EP)
   
2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
   
3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
   
4. Pre-Test ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
   
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬา (Sport Science Program : SSP)  
   
ห้องเรียนอัจฉริยภาพทางด้านกีฬา (Extra Sport : E-Sport)  
   
!!! ให้เตรียมชุดลำลองหรือชุดพละ
เพื่อใช้สำหรับการทดสอบสมรรถภาพด้านกีฬา ในวันสอบสัมภาษณ์