Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

อพวช.สัญจร


   รายละเอียด


     

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 - 4/15 เข้าร่วมโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค (อพวช.สัญจร)  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 8 มิ.ย.2561

 

ประกาศ วันที่ 2018-06-09 19:28:29