Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

เตรียมความพร้อม O-Net


   รายละเอียด


     

นางพัฒนา สวยงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน เปิดกิจกรรมเตรียมความพร้อม O-Net ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 14-16 ก.พ. 2561 ณ อาคารคชสาร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

ประกาศ วันที่ 2018-02-14 16:16:16