Demo - jQuery Smooth Div Scroll - Thomas Kahn
Demo imageDemo imageDemo image

คณะศึกษาดูงาน 15/2561


   รายละเอียด


     

ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนจันทร์ประดิษฐ์รามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร แลกเปลี่ยนการบริหารจัดการเรียนการสอนในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมดอยหลวง ชั้น 2 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

ประกาศ วันที่ 2018-02-12 15:38:32