Untitled Document
 • หน้าแรกเว็บไซต์
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • แกลลอรี่ภาพกิจกรรม
 • Youtube กิจกรรมโรงเรียน
 • เอกสารดาวน์โหลด
 • แนะนำผู้บริหาร
 • ติตต่อเรา
 • เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โรงเรียนต้นแบบด้านการศึกษา พัฒนาผู้เรียนเพียรก้าวไป รอบรู้รอบคอบมีวินัย จิตใจใฝ่คุณธรรมนำปัญญา องค์การชื่อเสียงก้องเกียรติไกล ฝึกฝนให้ผู้เรียนหมั่นศึกษา ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีปัญญา มีเมตตารู้รักสามัคคี บริหารวิชาการโดดเด่นล้ำ เป็นผู้นำก้าวทันเทคโนโลยี นักกีฬา มุ่งมั่นสามัคคี น้ำใจดี สู้ไม่หนี เพื่อมีชัย ส่วนจังหวัดเชียงรายแหล่งสยาม ระบือนาม ความดี เลื่องลือไกล เราชาวศิษย์ อบจ. ต้องก้าวไป สู่เส้นชัย ความเป็นเลิศ สู่สากล
  หน้าแรกเว็บไซต์
  ประวัติโรงเรียน
  สัญญลักษณ์, ปรัชญา,คำขวัญสี
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
  แนะนำผู้บริหาร
  แผนผังโรงเรียน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  แกลลอรี่ภาพกิจกรรม
  เอกสารดาวน์โหลด
  Youtube กิจกรรมโรงเรียน
  บรรยากาศภายในโรงเรียน
  ติตต่อเรา
   
   
     
    Google.com
  http://www.crpao.ac.th
   
   
   
  บรรยากาศภายในโรงเรียน (องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย)


  ข้อมูลทั่วไป

             1.1 ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่ตั้ง ถนนหน้าสนามกีฬา ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์ 053–717788 โทรสาร 053– 718484
             1.2 E-Mail crpaoschool@windowslive.com Website www.crpao.ac.th สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
             1.3 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6


  ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา
             2.1 นางอนุรักษ์ บุตรสาร ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วุฒิการศึกษาสูงสุด ศศม. สาขา การบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งในสถานศึกษานี้ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน
             2.2 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา - คน
             2.3 ประวัติของสถานศึกษา


   
   
   
   

  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ถนนหน้าสนามกีฬา ตำบลรอบเวียง อำเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 โทร 0-5371-7788 โทรสาร 0-5371-8484
  ความละเอียดที่เหมาะสมในการเข้าชมเว็บไซต์ 1024 x 768 pixel
  ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ นายชัชพลวานิช เพชรดง

  Copyright © 2012 All rights reserved.